charity_banner

Mynachlog Fawr Farmhouse - Emergency Works / Ffermdy Mynachlog Fawr - Gwaith Brys

£938 of £5k

Raised

19

Donors

0

Days left

The Grade II* listed farmhouse of Mynachlog Fawr, is in need of emergency repairs.

This unique historic building was originally built out of the remains of the 12th Century Cistercian Abbey of Strata Florida, and the version we see today, is largely the version rebuilt in around 1680. Owned by the Stedman, Powell and Arch families throughout it's history, this impressive and well loved farmhouse holds a wealth of social and agricultural history for the area. The Strata Florida Trust aims to open the farmhouse to the public in the next 5 years.

In 2024 we are aiming to undertake emergency works and surveys of the farmhouse. Firstly, the rear of the farmhouse is deteriorating and at risk of collapse and a section of the rear wall needs rebuilding, new foundations added, and internal repairs carried out where the wall has begun to bulge and plaster fall off. Secondly, with such an old building there are a range of structural issues connected to the roof structure and front walls, which we need to assess to ensure we conserve the building in the most effective way.  We will be applying to the National Lottery Heritage Fund for the majority of the funding, and this fund will act as match funding to enable the work to go ahead.

These works will stop further deterioration and will be preparation for a larger conservation and repair work project, which the Trust aims to carry out in the next 5 years, to make the house open to the public.

Please support us with our urgent campaign to prevent the deterioration and loss of a historically significant building.

---

Mae angen gwaith atgyweirio brys ar ffermdy rhestredig Gradd II* Mynachlog Fawr.

Adeiladwyd yr adeilad hanesyddol unigryw hwn yn wreiddiol allan o weddillion Abaty Sistersaidd y 12fed Ganrif Ystrad Fflur, a'r fersiwn a welwn heddiw, yw'r fersiwn a ailadeiladwyd yn bennaf tua 1680. Yn eiddo i deuluoedd Stedman, Powell a Arch drwy gydol ei hanes, mae'r ffermdy trawiadol a hoffus hwn yn dal cyfoeth o hanes cymdeithasol ac amaethyddol i'r ardal.  Nod Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur yw agor y ffermdy i'r cyhoedd yn ystod y 5 mlynedd nesaf.

Yn 2024 rydym yn anelu at gynnal gwaith brys ac arolygon o'r ffermdy. Yn gyntaf, mae cefn y ffermdy yn dirywio ac mewn perygl o gwympo ac mae angen ailadeiladu rhan o'r wal gefn, ychwanegu sylfeini newydd, ac atgyweiriadau mewnol a wneir lle mae'r wal wedi dechrau chwyddo a phlastr yn cwympo i ffwrdd. Yn ail, gyda hen adeilad o'r fath mae yna ystod o faterion strwythurol yn gysylltiedig â strwythur y to a'r waliau blaen, y mae angen i ni eu hasesu i sicrhau ein bod yn gwarchod yr adeilad yn y ffordd fwyaf effeithiol.  Byddwn yn gwneud cais i Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol am y rhan fwyaf o'r cyllid, a bydd y gronfa hon yn gweithredu fel arian cyfatebol i alluogi'r gwaith i fynd yn ei flaen.

Bydd y gwaith hwn yn atal dirywiad pellach a byddant yn paratoi ar gyfer prosiect gwaith cadwraeth ac atgyweirio mwy, y mae'r Ymddiriedolaeth yn bwriadu ei gyflawni yn y 5 mlynedd nesaf, i wneud y tŷ ar agor i'r cyhoedd.

Cefnogwch ni gyda'n hymgyrch frys i atal dirywiad a cholli adeilad hanesyddol arwyddocaol.

Donations

Strata Florida Trust - Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur

Pontrhydfendigaid, Ceredigion

Strata Florida Trust - Ymddiriedolaeth Ystrad Fflur Logo

What your gift could provide

£15

a bag of lime mortar for repairs

£50

contributes to paying a stonemason to carry out repairs

£100

contributes to a structural survey of the farmhouse

There are no fundraisers for this charity