charity_banner

Sistema Cymru - Codi'r To

Caernarfon | Education & Training

https://dhr91o08xrgul.cloudfront.net/image/vco_24248_4e3b6483b6_c65ebde580_0f078e190e_16630657.png Logo

£437

Raised in 2024

144

Donations

4

All fundraisers


Pwy yw Codi'r To?
Mae Codi'r To yn brosiect adfywio cymunedol sydd wedi'i ysbrydoli gan y rhaglen fyd-enwog El Sistema. Rydym yn cynnal sesiynau cerddoriaeth wythnosol yn Ysgol Glancegin, Bangor ac Ysgol Maesincla, Caernarfon i dros 500 o ddisgyblion, gan gynnwys clybiau ar ôl ysgol, clwb samba, perfformiadau cymunedol, cyngherddau Pen Blwydd blynyddol, clybiau gwyliau, cyngherddau amser te a chyfleoedd i ddisgyblion fwynhau perfformiadau gan gerddorion proffesiynol.

Pam oes angen Codi'r To?
Mae gan gerddoriaeth bŵer i drawsnewid bywydau ifanc. Prif nod Sistema Cymru Codi'r To yw creu newid cymdeithasol drwy gerddoriaeth. Mae prosiect Codi'r To yn herio amddifadedd, yn gwella disgwyliadau ac yn cefnogi'r cyfranogwyr wrth iddynt ddysgu credu yn eu gallu eu hunain a chydnabod eu potensial. Drwy gymryd rhan yn rheolaidd mewn cerddoriaeth o oedran ifanc ein nod ni yw gwella lefelau hyder, dyhead, balchder a hapusrwydd.

Ein dadansoddiad:
Mae gwerthusiad economaidd diweddar o Codi'r To gan Brifysgol Bangor yn datgelu bod gwerth y prosiect yn ymestyn ymhell y tu hwnt i chwarae offerynnau cerdd. Canfu'r adroddiad yma bod £6.69 yn cael ei greu mewn gwerth cymdeithasol am bob £1 sy'n cael ei buddsoddi yn y prosiect. Mae 98% o'r rhieni'n teimlo bod Codi'r To wedi bod o fudd i'w plentyn ac mae 92% wedi gweld gwelliant yn hyder eu plentyn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Who is Codi'r To?
Codi'r To is a community music project inspired by the world renowned El Sistema programme aimed at improving educational and well-being outcomes for children from two communities in Gwynedd who face socio-economic challenges. Our aim is to provide inspiration and transformation for children, families, schools and communities, changing lives for the better through music. We deliver weekly music sessions to over 500 pupils including after school clubs, samba club, community performances, annual Birthday Concerts, school holiday clubs, take a musician home for tea concerts and opportunities for pupils to enjoy performances by professional musicians and orchestras. "I think it is a brilliant programme and has given my son a sense of achievement, confidence and being part of a team." - Quote from a parent

Why the community needs us
Music has the power to transform young lives. The primary objective of all El Sistema projects is to achieve social change through music. The Codi'r To project challenges deprivation, raising expectations and supporting participants as they learn to believe in their own abilities and recognise their own potential. With regular participation in music from an early age we aim to raise levels of confidence, aspiration, pride and happiness.

Our impact on the community
A recent economic evaluation of Codi'r To by Bangor University reveals that the value of the project extends far beyond the playing of musical instruments. This report found that for every £1 invested in the project, £6.69 is created in social value. 98% of parents feel that Codi'r To has been of benefit to their child and 92% have seen an improvement in their child's confidence.     

What your gift could provide

£5

would help buy new instruments for our young musicians

£10

would inspire pupils with weekly music and instrumental lessons

£20

would pay for band rehearsals, building confidence and pride

Our details

http://www.codirto.com/

There are no fundraisers for this charity